Vedtægter

Valhalla Warriors - Odense Kørestolsrugby, vedtægter af 12.5.1999

§1 - Foreningens navn er "Valhalla Warriors - Odense Kørestolsrugby". Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 12. maj 1999.

§2 - Foreningens formål er at, skabe grundlag for udøvelse af kørestolsrugby under ordnede forhold, samt at udbrede kendskab til sporten på Fyn og nærliggende områder.

§3 - Foreningen er medlem af ”Parasport Danmark” og er undergivet dettes love og bestemmelser.

§4 - Enhver kan optages som medlem af foreningen. Det er dog ikke alle, som kan udtages til kamp- eller turneringshold, da dette er afhængigt af personens funktionsnedsættelse.

§5 - Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter opkrævningstidspunkt.

§6 - Et medlem betragtes som udmeldt, hvis pågældende ikke indenfor 2 måneder efter fremsættelse af kontingentkrav har foretaget indbetaling. Den pågældende kan optages på ny når pågældende har betalt sin eventuelle gæld til foreningen. Almindelig udmeldelse foretages hos formanden eller kassereren. Hvis pågældende har indestående i klubben efter udmeldelse, overgår dette indestående til klubben, hvis ikke det efter 2 måneder er muligt at udbetale indeståendet, efter at pågældende er blevet kontaktet pr. e-mail.

§7 - Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. En sådan beslutning kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende have mulighed for at forsvare sig. Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende ligeledes har ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love.

§8 - Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 - Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer der ikke er i restance på dagen for generalforsamlingen, kan stemme. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, samt ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. person.

§10 - Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 • Det revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg:  
  • Formand for 2 år (lige år)
  • Kasserer for 2 år (ulige år)
  • 4 - 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  • Revisor for 1 år
 • Eventuelt

Næstformand konstitueres på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

§11 - Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved lovændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Generalforsamlingen afholdes i marts måned.

§12 - Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav om det til bestyrelsen, med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§13 - Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen består af formand, kassereren og yderligere 2-4 medlemmer. Formanden er på valg hvert 2. år (lige år) på den ordinære generalforsamling og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges, som det fremgår af den i § 10 fremsatte dagsorden. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er juridisk myndig. Bestyrelsen er ved indkaldte bestyrelsesmøder beslutningsdygtig med mindst 3 deltagere. Ved lighed i stemmerne har formanden den afgørende stemme.

§14 - Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, bortset fra almindelige daglige ekspeditionsspørgsmål. Bestyrelsen kan give prokura til kassereren/forretningsføreren. I sager som af bestyrelsen skønnes at være af omfattende karakter, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Ved forfald af formand indtræder næstformand og ved forfald af kasserer indtræder sekretæren. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen og deltagerbetalingen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Foreningen kan ikke købe, sælge eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.

§15 - Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar aflevere regnskabet for det forløbne år, samt status pr. 31. december til revisorerne.

§16 - Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Udmelder foreningen sig af Parasport Danmark, skal den til dette aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Ophører foreningen at eksistere tilfalder foreningens formue handicap-idrætten i Odense Kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. maj 1999 i Bellinge, Odense.

Revideret på ordinær generalforsamling den 17. august 2020 i Bellinge, Odense, jf. referat.